11.03.2020

Bei die Ränschahs jejeräwelt

Han frei ! Han esch mer höcke ens dat Jeräwel Beik jeschnapp und bin bei de Ränschahs bei. Daboven hät Sabinschje jod jet an Holz ömjeworpe. Da moss me ens inspiziere fahre.

Op dem wäsch dohin wor at klar: saube kütt hück keene heem !

Dann wor esch em Jeräwel Epizentrom ... he jiddet Schottewääsch ohne eng !

Bei de Päterchje ös at lang nix mi loss !

Do sen esch wigge jefahre bös zom "wilde Wääsch" ... janz schön rötschesch wor dat 
 

On wen me ad ens he ös dann moss me och ens aan de Hirschley op de See luure .. do hönge kütt et jetrocke !


Su, jetz hät jede 2 Versuche ... us welche Fläsch hät de Papp jedronke ?

He un do litt noch jet quer, äver de Ränschah witt et at klein säje

Lecke Päddschje !

Dann wor esch at widde onge ! Am Urftstausee ... schön es öt do em Sommer ... höck moss esch wigge fahre. De Mamm wad at möm Meddaach.

An dänne Talsperre jiddet rengsöm Schottepiste ouhne enk... jenau röschtesch für et jeräwel Rädchje

Däm een sing Bröck un däm anner sing Buresch

Hät dä Hr. Bieber äver honge jehatt wa ?
Dä Föörschter össem äver zefür jekumme

En herrlische Sourei wor dat !
Jod Jod .... bös demnähx !